Class 10 and 12 TC (For Board)

Arnav Upadhye

Navya Rana

Anukriti Chauhan

Harsh Kashyap

Rohan Singh

Samarth Yadav

Aina Mehra

Shom Bhattacharya

V. Swetha

Adyasa Patnaik

Mansi Kandoi

Shaulendra Kumar

Yuvraj Kalwal